adaptation

 

sudeSir_adaptation_3

sudeSir_adaptation_3

sudeSir_adaptation_2

sudeSir_adaptation_2

zeynepSatoglu_adaptation

zeynepSatoglu_adaptation

f_2017_beshr jemieh

f_2017_beshr jemieh

computation-based basic design@bilgi 2017